Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Văn bản - Hướng dẫn
Văn bản - Hướng dẫn
Mẫu đơn đề nghị xin bản trích lục thông tin liệt sỹ
Các giấy tờ quan trọng là manh mối để tìm mộ liệt sỹ bao gồm: Giấy báo tử, Bản trích lục thông tin về liệt sỹ, Thông tin liệt sỹ được lưu lại tại đơn vị, thông tin từ cựu chiến binh cùng đơn vị, trận đánh.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

XIN BẢN TRÍCH LỤC THÔNG TIN VỀ QUÂN NHÂN

HY SINH, MẤT TIN, MẤT TÍCH TRONG CHIẾN TRANH

 

 

            Kính gửi:. ……………………………………………………………………...........

 

………………………………………………………………….……………………. .............

Tên tôi là:……………………………..Sinh năm:……………………………………...........

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………................

Số CMT:……………………………..Do:………………………………………….................

Quan hệ với LS: ……………………………………………………………………...............

Họ và tên LS (viết chữ in hoa):………………………Sinh năm:…………………..............

Quê quán:……………………………………………………………………………...............

Họ và tên bố của LS:………………………………………………………………................

Họ và tên mẹ LS:…………………………………………………………………..................

Họ và tên vợ hoặc chồng (nếu có):……………...........................................................

Ngày nhập ngũ:……………………………………………………………………..................

Đơn vị tại chiến trường:……………………………………………………………................

Cấp bậc:……………………………..Chức vụ:……………………………………................

Ngày hy sinh:……………………………………………………………………….................

Nơi hy sinh:…………………………………………………………………………................

Nơi an táng ban đầu:……………………………………………………………….................

 Những năm qua gia đình đã tìm kiếm nhưng không rõ phần mộ liệt sĩ ở đâu.

 Nay gia đình đề nghị UBND xã (phường) xác nhận và cho giấy giới thiệu để gia đình đến cơ quan chính sách bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) để xin bản trích lục thông tin về liệt sĩ.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)                                       Ngày….tháng….năm 201..

(Về hộ khẩu thường trú, quan hệ với liệt sĩ)                                  NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

                                                                                                (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 


 

 

 Nguồn: trianlietsi.vn

Các tin khác